Informacja w sprawie petycji - Petycje - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Informacja w sprawie petycji

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną na stronie BIP KMP Mysłowice pod adresem: http://bip.myslowice.kmp.policja.gov.pl/017/petycje

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Mysłowicach z siedzibą przy ul. Starokościelnej 2 w Mysłowicach, kod pocztowy 41-400.

Komendant Miejski Policji w Mysłowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt e-mail: iod@myslowice.ka.policja.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana  petycję.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

KMP Mysłowice nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.